Ärenden och handlingar

I stort sett alla handlingar som kommer in till, upprättas av eller skickas ut från kommunen är allmänna handlingar. Dessa är i normalfallet offentliga, alltså tillgängliga för vem som helst att ta del av. Denna rätt kallas offentlighetsprincipen och hör till en av Sveriges grundlagar.

Diarium och arkiv

Kommunen för register över alla allmänna handlingar genom diarieföring. På så sätt kan du ta del av all officiell kommunikation.

Möten och protokoll

Alla politiska församlingar i kommunen för protokoll över sina sammanträden. Vem som helst kan ta del av protokollen.