Särskola

Särskola är ett alternativ för barn och ungdomar med utvecklingsstörning som inte bedöms kunna nå upp till kunskapskraven. Utbildningen anpassas efter varje elevs egna förutsättningar.

Grundsärskola

Grundsärskolan är för elever i årskurs 1-9. Upplands Väsby kommuns grundsärskola har sina lokaler i Runby skola.

Träningsskola

Tränningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan. Det är en skolform som är riktad till elever som inte klarar av att uppnå målen i grundsärskolan.

Gymnasiesärskola

Upplands Väsby kommun har inte någon egen gymnasiesärskola. Om du går ut den obligatoriska särskolan erbjuds du plats på skolor som finns i andra kommuner.

Lärvux

Lärvux finns till för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.