Val av skola, skolansökan

Här kan du som vårdnadshavare hitta information om skolansökan 2021.

Du som är vårdnadshavare till ett barn som är född år 2015 eller 2009 ska göra skolansökan i år. Skolansökan gäller alltså de barn som ska börja förskoleklass eller årskurs sex.

Du kan som vårdnadshavare välja mellan fem kommunala grundskolor och åtta fristående grundskolor.

När infaller skolansökningsperioden?

Skolansökan pågår från den 8:e februari till och med den 28:e februari 2021. Du kan göra din ansökan när som helst under den perioden.

Tidpunkten påverkar inte ditt barns placering.

Hitta information och jämför kommunens olika grundskolor

När får jag antagningsbesked?

I månadsskiftet mars/april skickas ett digitalt platserbjudande ut till dig som är vårdnadshavare. Du bekräftar platsen genom att skriva under med Bank-ID.

Efter att du har fått besked om skolplacering

När kommunen har skickat ut ett besked om skolplacering är skolansökan avslutad och ansvaret för antagning går över från kommunen till rektorerna på de olika skolorna.

Om du önskar en annan placering för ditt barn än den som du har fått vid skolansökan, måste du kontakta rektorn på den skola du önskar till ditt barn. Rektor avgör sedan om ditt barn kan få en plats. Det är viktigt att komma ihåg att rektorerna inte är skyldiga att använda samma antagningsprinciper som kommunen gör.

Vad händer om jag inte gör en skolansökan?

Om du inte gör skolansökan erbjuds ditt barn i första hand plats i närmaste kommunala skola som har en ledig plats. Om det inte finns plats i närmaste kommunala skola, erbjuds ditt barn plats i annan kommunal skola i Upplands Väsby.

Antagningsprinciper kommunal skola

Kommunen jobbar efter principen att alla elever ska få en plats i den skola vårdnadshavare har som förstahandsval.

Om fler elever har sökt till en kommunal skola än det finns platser måste det göras ett urval. Platserna fördelas då utifrån ett antal urvalsgrunder:

  1. Rangordning enligt den relativa närhetsprincipen.
  2. Syskonförtur.
  3. Barn som tas emot i förskoleklass höstterminen det kalenderår de fyller fem år.
  4. Barn boende i annan kommun.

Hur används den relativa närhetsprincipen mellan kommunala skolor?

Relativ närhet används för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. För att få fram den relativa närheten mäts skillnaden i avstånd på säkra gång-, cykel eller bilvägar till den önskade skolan, jämfört med en alternativ skola i närheten.

Avståndet till den alternativa, närliggande kommunala skolan minskas med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet får platsen.

Exempel: Det finns en ledig plats på Skola X som både Anna och Britta sökt. Anna bor närmast skola X men Britta får platsen enligt den relativa närhetsprincipen. Det beror på att Anna har närmare till en alternativ skola jämfört med Britta. Brittas avstånd till en alternativ skola är alltså längre och därför får hon platsen på skola X.

Skola i annan kommun

Du har rätt att söka plats för ditt barn i en skola utanför Upplands Väsby kommun. Förutsättningen är att skolan accepterar den ersättning Upplands Väsby erbjuder.
Kontakta den skola du är intresserad av för att få deras ansökningshandlingar.

Om ditt barn fyller sex år, eller ska börja årskurs sex till hösten och idag går på F-5 skola, eller vill byta till en ny skola inför höstterminen årskurs sex, görs skolansökan som vanligt i februari enligt de datum som angivits. Då anger du "annan skola utanför kommunen" och skriver skolans namn.

Om du byter till en skola i en annan kommun efter att skolansökningsperioden är över måste skolan i den andra kommunen registrera skolplaceringen hos Upplands Väsby kommun.

Från förskola till fritidshem

Om ditt barn fyller sex år under 2021 och går på förskola kommer placeringen automatiskt att avslutas den 31 juli 2021. Du säger själv upp platsen om ditt barn ska sluta tidigare. Uppsägningstiden är 30 dagar från och med det datum som anmälan om uppsägning inkommer till kommunen.

Ansök om fritidshemsplats

Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar kan få plats i fritidshem för barn i åldrarna 6-12 år. Ansökan om fritidshemsplats gör du först när du har fått antagningsbeskedet från den skola barnet har blivit antagen till. Du söker plats via e-tjänsten. Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd och maxtaxan är baserad på familjens inkomst.

Gå till upplandsvasby.se/barnomsorg
  1. Logga in med e-legitimation
  2. Klicka på "Förskola och skolbarnsomsorg".
  3. Klicka på rutan "Gör din ansökan".
  4. Fritidshemsplaceringen börjar att gälla från och med den 1 augusti.

Information och ansökan om skolskjuts

Elever i årskurs förskoleklass till årskurs 9 kan ha rätt till skolskjuts. Grunder för bedömning är avstånd till närmsta kommunal skola, trafikfarlig väg, funktionsvariationer hos eleven eller annan särskild omständighet.

Information och ansökan om skolskjuts.

Ska du flytta till Upplands Väsby?

För att kunna göra en skolansökan åt ditt barn under ordinarie skolansökningsperiod måste barnet vara folkbokfört före den 28:e februari 2021 i Upplands Väsby kommun . Kopia på hyres- eller köpekontrakt gäller inte.

Om barnet inte har hunnit bli folkbokfört före den 28:e februari och du som vårdnadshavare är intresserad av en kommunal skola, ska du använda e-tjänsten för val av skola utanför ordinarie skolvalsperioden. E-tjänsten hittar du under självservicelänk till annan webbplats. Är du intresserad av en fristående skola ska du ta direktkontakt med skolan för mer information.

Vad gäller för byte till skola i årskurs 6?

Om ditt barn går i en skola som har årskurs 6-9 och vill gå kvar behöver du inte göra en skolansökan. Om ditt barn vill byta skola behöver du göra en skolansökan. Skriv förstahandsvalet som nummer ett i skolansökan. Skriv den nuvarande skolan som nummer två om ni samtidigt vill vara säkra på att ha en plats kvar där om inte förstahandsalternativet uppfylls.

Om ditt barn går i en skola med verksamhet upp till årskurs 5 ska du göra en skolansökan.

Ansök om plats eller byte av skola under pågående läsår

Om du vill ansöka om plats eller byta skola under pågående läsår, gör du din ansökan via kommunens e-tjänst
Observera att tjänsten endast omfattar de kommunala skolorna. Vill du ansöka eller byta till en fristående skola behöver du kontakta varje enskild skola direkt.

Om du behöver hjälp?

Om du behöver hjälp med din skolansökan, kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. De kan hjälpa till på flera olika språk.

Tel: 08-590 970 00

E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se


Senast uppdaterad: 25 november 2020