Avgifter och regler

Din inkomst påverkar vilken avgift du betalar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Hur många barn du har och hur många timmar de behöver barnomsorg är också avgörande för din avgift. Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter och se till att dina kontaktuppgifter stämmer. 

Under coronapandemin – tillfälliga regelförändringar

Utifrån den situation vi befinner oss i på grund av coronaviruset har Upplands Väsby kommun
sett över regelverket för barnomsorgen och tagit beslut på tillfälliga regeländringar. Detta för att underlätta planering av barnomsorgen för er vårdnadshavare och för förskolornas planering av verksamheten, under coronapandemin och konsekvenserna av den.

De tillfälliga förändringarna i regelverket i Upplands Väsby är gällande från 2020-04-14.

Vad gäller för mig som korttidspermitterad?

Är du som vårdnadshavare korttidspermitterad gäller samma sak som för arbetslösa och föräldralediga. Ditt barn har rätt till 30 timmars barnomsorg.

Vad gäller vid platserbjudande?

 • Ni har fem arbetsdagar på er att svara om ni vill ha platsen.
 • Ni får en extra vecka i svarstid om ni har meddelat att ni är sjuka och att ni inte hinner besöka förskolan.

Vad gäller vid inskolning?

 • Inskolning ska påbörjas inom fyra veckor som vanligt.
 • Barnet ska tillträda platsen när barnet och inskolande vårdnadshavare är friska. Om barnet är sjukt eller uppvisar symptom vid tilltänkt inskolning ska barnet vara hemma. När barnet är symptomfritt ska det stanna hemma ytterligare två dygn.
 • Barn och vårdnadshavare ska vara friska och fria från förkylningssymptom vid inskolning.

Vad gäller vid ändring av omsorgstid?

 • Det är inte möjligt att tillfälligt ändra och gå från heltidstaxa till deltidstaxa, under till exempel en semesterperiod, för att därigenom erhålla en lägre avgift under denna begränsade period.
 • En nedgång i vistelsetid kan inte göras för en period som är kortare än tre månader. Om detta sker kommer Upplands Väsby kommun att ta ut skillnaden i avgift per datum för ändringen.

Vad gäller vid frånvaro som längre ledighet eller sjukdom?

I dessa fall frångår kommunen regelverket om avslut av placering utifrån frånvaro mer än tre månader. Ny gräns blir fem månader. Fem månaders frånvaro ska räknas från och med 14 april även om barnet varit hemma ända sedan exempelvis 15 mars.

Uppdaterad 21 april

Upplands Väsby kommun inför en ny E-tjänst för delade barnomsorgsfakturor från och med den 1 november.

Vad innebär delad faktura?

Delad faktura innebär att vårdnadshavarna får varsin faktura baserad på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Delad faktura innebär alltså inte att fakturan delas lika mellan vårdnadshavarna. Varje hushåll betalar högst hälften av maxavgiften.

Förutsättningar för delad faktura

För att få delad faktura behöver följande punkter vara uppfyllda:

 • Vårdnadshavarna ska ha gemensam vårdnad, men inte gemensamt hushåll. Vårdnadshavarna ska alltså vara folkförda på olika adresser.
 • Barnet eller barnen ska ha ett växelvis boende hos vårdnadshavarna.
 • Båda vårdnadshavarna ska ha behov av förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem.
 • Båda vårdnadshavarna ska ansöka om delad faktura via e-tjänsten för delad faktura.

Uppsägning av plats

Vid uppsägning av plats ska platsen sägas upp av båda vårdnadshavarna via e-tjänsten för barnomsorg och fritids. Om bara en vårdnadshavare säger upp platsen, betalar den andra vårdnadshavare som har sin plats kvar hela avgiften för barnet. Avgiften baseras fortsatt på maxtaxans regler.

Regler för barnomsorg i Upplands Väsby kommun

För dig som vårdnadshavare är det viktigt att känna till vilka regler och riktlinjer det finns inom din kommun.

Information och regler barnomsorg i Upplands Väsby
Information about childcare services

Håll dina inkomstuppgifter uppdaterade

Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter och se till att dina kontaktuppgifter stämmer. Din inkomst påverkar vilken avgift du betalar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Endast skattepliktiga inkomster ska registreras i E-tjänsten. Obs! Din nya inkomst börjar gälla månaden efter din ändring.

Uppdatera dina inkomstuppgifter i e-tjänsten 

Vad innebär allmän fri förskola?

Allmän fri förskola gäller under perioden 1 september till 31 maj och innebär att 3-5 åringar får en reducerad avgift. Under juni, juli och augusti är därför avgiften högre. Allmän förskola erbjuds från 1 september det år barnet fyller tre år.

Antal timmar avgör din taxa

Hur många timmar ditt barn vistas inom barnomsorgen under en vecka avgör om du ska betala en heltidstaxa, deltidstaxa eller en reducerad taxa.

Maxtaxa barnomsorg

Maxtaxan innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll. För 2020 är inkomsttaket 49 280 kronor i månaden. Det betyder att du betalar maxtaxa om hushållet tjänar totalt 49 280 kronor eller mer i månaden före skatt från och med 1 januari 2020.

Förändring av tid

En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

Om ditt barn behöver fritids betalar du alltid enligt deltidstaxan. Detta sker oberoende av hur många timmar per vecka ditt barn vistas på fritidshemmet.

Heltidstaxa - mer än 15 timmar i veckan

Gäller för barn mellan ett och två år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan. Gäller även för barn mellan tre och fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan under perioden 1 juni till 31 augusti (när inte fri allmän förskola gäller). En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

 • För barn nummer 1 är avgiften 3 procent av inkomsten, max 1 478 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 2 procent av inkomsten, max 986 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 493 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.
 • Som barn nummer 1 räknas alltid det yngsta barnet.

Deltidstaxa - maximalt 15 timmar i veckan samt fritids

Gäller för barn mellan ett och två år som behöver barnomsorg maximalt 15 timmar i veckan. Gäller även för barn mellan tre och fem år under perioden 1 juni till 31 augusti som behöver barnomsorg maximalt 15 timmar i veckan. Gäller även skolbarn från och med förskoleklass som behöver fritidsverksamhet. En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

 • För barn nummer 1 är avgiften 2 procent av inkomsten, max 986 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 493 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 493 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.
 • Som barn nummer 1 räknas alltid det yngsta barnet.

Reducerad taxa - mer än 15 timmar i veckan

Gäller för barn i behov av särskilt stöd i åldern ett till fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan. Gäller även för barn mellan tre till fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan under tiden 1 september till 31 maj (när fri allmän förskola gäller). En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

 • För barn nummer 1 är avgiften 2,25 procent av inkomsten, max 1 109 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 1,5 procent av inkomsten, max 739 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 0,75 procent av inkomsten, max 370 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.
 • Som barn nummer 1 räknas alltid det yngsta barnet.

Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Verksamheten vänder sig till barn i åldern 1-12 år. Vid ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid gör kommunen alltid en individuell prövning vid varje enskilt fall och beslut fattas därefter.

Vårdnadshavare har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid om de uppfyller följande kriterier:

 1. Att båda vårdnadshavare eller sammanboende par arbetar på kvällar, nätter eller helger (styrks med schema/intyg från arbetsgivare).
 2. Egenföretagare ska kunna visa att de inte har möjlighet att arbeta dagtid.
 3. Att den obekväma arbetstiden är kontinuerlig, dvs. att det rör sig om minst 3 månader.
 4. Att den obekväma arbetstiden är frekvent förekommande, dvs. minst 2 gånger i månaden.

Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2020