Klimat, miljö och hållbarhet

Upplands Väsby kommun står inför en utmaning när det gäller att motverka klimatförändringarna och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Inom miljö ska vi som kommun våga visa vägen för andra och vara ett föredöme genom våra miljö- och klimatlösningar.

En del av kommunens hållbarhetsarbete

Upplands Väsby kommun är sedan maj 2017 certifierad som en Fairtrade City. Att leva upp till kraven för en Fairtrade City är en del av kommunens arbete med hållbar utveckling. Genom att välja Fairtrade och andra etiska märkningar vill kommunen stötta schysta arbetsvillkor och främja lokal utveckling.

Vad är en Fairtrade City?

Fairtrade City är en diplomering som kan ges till kommuner. Grunden för diplomeringen är att kommunen engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på:

  • rättvis handel
  • ILO: kärnkonventioner i offentlig upphandling
  • ett aktivt informationsarbete
  • ett utbud av Fairtrade-märkta och andra etiskt märkta produkter i butik, på serveringsställen och på arbetsplatser.

Information om Fairtrade City på Fairtrade Sveriges webbplatslänk till annan webbplats

Vi kan som kommun minska vår miljöpåverkan genom att se över hur vi planerar vår infrastruktur och ny bebyggelse, använda oss av förnybar energi, minska transporterna, stimulera kunskapsuppbyggnad och ställa krav på varor och tjänster som vi köper.

Vi står inte ensamma i vårt arbete. Framsteg ska göras tillsammans med aktörer inom exempelvis näringsliv och föreningsliv för att ta till oss nya idéer, prova nytt och bryta normer. Även våra medborgare ska vara delaktiga i skapandet av framtidens hållbara Väsby.

Miljöarbete i kommunen

ISO 14001 logga SCAB
  1. Vi är en av få kommuner som är certifierade enligt ISO 14001. Certifieringen ställer krav på hur vi ska arbeta med miljöfrågor och att vi ska arbeta med ständiga förbättringar.

  2. Vår el kommer från förnybara källor inom EU eller genom kommunens egna vindkraftverk. Vindkraftverket står i Ockelbo kommun och producerar cirka 5 GWh el varje år!

  3. Föreningar i kommunen kan ansöka om Miljöstöd, ett föreningsstöd vars syfte är att stötta ideella föreningar som gör evenemang med någon form av miljökoppling. På så sätt kan väsbybor själva sprida engagemang i miljö- och klimatfrågor.

  4. Vi är en av de första att ta fram en ekologisk utvecklingsplan som ska ligga till grund för kommunens markanvändning och visa hur vi som kommun bör planera för att bevara ekosystemtjänster.

  5. För att uppmuntra och stödja näringslivet i energi- och klimatarbetet har kommunen och Väsby Promotion startat företagsnätverket Klimatavtal Väsby. Där arbetar vi tillsammans med Väsbys företag för hållbarhet och en minskad klimatpåverkan.

Upplands Väsbys miljöarbete och engagemang i miljöfrågan är ett tydligt kännetecken för kommunen. Vår ambition är att bli en av de främsta i landet på miljö- och klimatarbete genom att ha höga ambitioner samt arbeta tillsammans med kommuninvånare, det lokala näringslivet och andra aktörer.

Krav på strukturerat arbete

Vi har kommit en bra bit på vägen tack vare miljöcertifieringen ISO 14001 som ställer krav på att ha ett fungerande miljöarbete som ständigt förbättras. Genom ISO 14001 får vi ett strukturerat och systematiskt arbetssätt och genom de externa revisionerna får vi ett kvitto på att miljöarbetet förbättras.

Information om ISO 14001 på Swedish standards institute webbplatslänk till annan webbplats

En del av det dagliga arbetet

Tack vare att miljöledningssystemet är integrerat i kommunens övergripande ledningssystem har miljöarbetet blivit en naturlig del av det dagliga arbetet inom alla kommunens verksamheter. Vi hjälps alla åt att förbättra vårt miljöarbete för nuvarande och kommande väsbybor.

Miljöredovisningen berättar om hur kommunen arbetat med miljöfrågan det senaste året. Här kan du läsa alla miljömål och handlingsplaner samt hur vi arbetat under året.

Populärversion och omfattande redovisning

Miljöredovisningen för 2017 består av två delar: en populärversion och en omfattande bilaga. I populärversionen finns ett urval av kommunens miljöarbete utifrån våra åtta betydande miljöområden med nyckeltal, bilder och goda exempel. I bilagan sammanfattas allt miljöarbete som utförts inom kommunens organisation utifrån handlingsplaner och rapporterade tabeller.

En miljöpolicy är en kortfattad och övergripande förklaring på hur vi som kommun ser på och hanterar miljöfrågor. Den anger kommunens ambitioner och riktning för miljöarbetet och utgår från kommunens framtidsvisioner samt de krav som finns i ISO 14001-standarden.

Miljöpolicyn är känd av alla medarbetare och finns tillgänglig för företag, medborgare och andra intressenter som vill veta mer om hur vi arbetar med miljöfrågor.

Energi- och klimatfrågan är en av de största utmaningarna som världen och Upplands Väsby kommun står inför. Kommunen har en viktig roll att spela inom energi- och klimatarbetet genom sitt ansvar för fysisk planering, energiplanering, tillsyn samt drift av tekniska anläggningar.

Energi- och klimatstrategi

Till grund för energi- och klimatarbetet ligger kommunens Energi- och klimatstrategi. Här hittas de strategier, mål och åtgärder som kommunen arbetar med i energi- och klimatfrågor. Åtgärderna sker ofta i samarbete och samverkan med andra aktörer inom kommunen eller regionen. Många åtgärder är också avsedda att påverka våra medborgare och verksamma i kommunen att minska sin energianvändning och utsläpp av växthusgaser.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2018
Bygga, bo och miljö