Klimat, miljö och hållbarhet

Upplands Väsby kommun ska våga visa vägen för andra och vara ett föredöme genom våra miljö- och klimatlösningar.

Som kommun kan vi minska vår påverkan på miljön på flera olika sätt. Vi kan planera vår infrastruktur och bebyggelse mer hållbart, använda oss av förnybar energi, minska våra transporter, stimulera kunskap samt ställa krav på varor och tjänster som vi köper.

Vi står inte ensamma i vårt arbete. Framsteg ska göras tillsammans med aktörer inom exempelvis näringsliv och föreningsliv. Tillsammans tar vi till oss nya idéer, provar nytt och bryter normer. Även du som medborgare ska vara delaktig i att skapa framtidens hållbara Väsby.

Miljöarbete i kommunen

ISO 14001 logga SCAB
  1. Vi är en av få kommuner som är certifierade enligt ISO 14001. Certifieringen ställer krav på hur vi ska arbeta med miljöfrågor och att vi ska arbeta med ständiga förbättringar.

  2. Vår el kommer från förnybara källor inom EU eller genom kommunens egna vindkraftverk. Vindkraftverket står i Ockelbo kommun och producerar cirka 5 GWh el varje år!

  3. Föreningar i kommunen kan ansöka om Miljöstöd, ett föreningsstöd vars syfte är att stötta ideella föreningar som gör evenemang med någon form av miljökoppling. På så sätt kan väsbybor själva sprida engagemang i miljö- och klimatfrågor.

  4. Vi är en av de första att ta fram en ekologisk utvecklingsplan som ska ligga till grund för kommunens markanvändning och visa hur vi som kommun bör planera för att bevara ekosystemtjänster.

  5. För att uppmuntra och stödja näringslivet i energi- och klimatarbetet har kommunen och Väsby Promotion startat företagsnätverket Klimatavtal Väsby. Där arbetar vi tillsammans med Väsbys företag för hållbarhet och en minskad klimatpåverkan.

Upplands Väsbys miljöarbete och engagemang i miljöfrågan är ett tydligt kännetecken för kommunen. Vår ambition är att bli en av de främsta i landet på miljö- och klimatarbete genom att ha höga ambitioner samt arbeta tillsammans med kommuninvånare, det lokala näringslivet och andra aktörer.

Krav på strukturerat arbete

Vi har kommit en bra bit på vägen tack vare miljöcertifieringen ISO 14001. Certifieringen ställer krav på att ha ett fungerande miljöarbete som ständigt förbättras. Genom ISO 14001 får vi ett strukturerat och systematiskt arbetssätt och genom de externa revisionerna får vi ett kvitto på att miljöarbetet förbättras.

Information om ISO 14001 på Swedish standards institute webbplatslänk till annan webbplats

En del av det dagliga arbetet

Tack vare att miljöledningssystemet är integrerat i kommunens övergripande ledningssystem har miljöarbetet blivit en naturlig del av det dagliga arbetet inom alla kommunens verksamheter. Vi hjälps alla åt att förbättra vårt miljöarbete för nuvarande och kommande Väsbybor.

En miljöpolicy är en kortfattad och övergripande förklaring på hur vi som kommun ser på och hanterar miljöfrågor. Den anger kommunens ambitioner och riktning för miljöarbetet och utgår från kommunens framtidsvisioner samt de krav som finns i ISO 14001-standarden.

Miljöpolicyn är känd av alla medarbetare och finns tillgänglig för företag, medborgare och andra intressenter som vill veta mer om hur vi arbetar med miljöfrågor.

Energi- och klimatfrågan är en av de största utmaningarna som världen och Upplands Väsby kommun står inför. Kommunen har en viktig roll att spela inom energi- och klimatarbetet genom sitt ansvar för fysisk planering, energiplanering, tillsyn samt drift av tekniska anläggningar.

Energi- och klimatstrategi

Till grund för energi- och klimatarbetet ligger kommunens Energi- och klimatstrategi. Här hittas de strategier, mål och åtgärder som kommunen arbetar med i energi- och klimatfrågor. Åtgärderna sker ofta i samarbete och samverkan med andra aktörer inom kommunen eller regionen. Många åtgärder är också avsedda att påverka våra medborgare och verksamma i kommunen att minska sin energianvändning och utsläpp av växthusgaser.

För att främja Väsbybornas hälsa och minska kommunens miljöpåverkan arbetar Upplands Väsby kommun aktivt för att minska mängden skadliga kemiska ämnen. Till grund för detta arbete ligger kommunens kemikalieplan. 

Kemikalieplan för Upplands Väsby kommun

Information om kemikalier
 

Senast uppdaterad: 7 januari 2021