Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny kommunplan som förväntas bli klar sommaren 2018.

Kommunfullmäktige i Upplands Väsby har antagit en strategisk kommunplan för perioden 2005-2020, den heter "Den moderna småstaden - framtidens Upplands Väsby". Den beskriver en viljeriktning som visar hur man vill att kommunen ska utvecklas, bland annat när det gäller skolor, kultur, fritid, boende, arbetsplatser och miljö.

Gällande kommunplan, Den moderna småstaden - framtidens Upplands Väsby

Översiktsplan är en del av kommunplanen

En del av kommunplanen, "Förslag till mark- och vattenanvändning" utgör kommunens översiktsplan. I översiktsplanen redovisas huvuddragen och rekommendationer kring användningen av mark- och vattenområden samt förändringar sedan 1990. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men är vägledande vid beslut om kommunens framtida utveckling.

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunplanens aktualitet prövas under varje mandatperiod. Gällande kommunplan aktualitetsförklarades av kommunfullmäktige den 13 september 2010.

Kommande översiktsplan

Den nya översiktplanen för kommunen väntas vara klar sommaren 2018.

Kommande översiktsplan - Väsby stad 2040

Senast uppdaterad: 20 mars 2018
Bygga, bo och miljö