Norra Nordanvägen

Kontoret för samhällsbyggnad har den 23 april 2019 fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för norra Nordanvägen (tidigare Winnanssons handelsträdgård) i Bollstanäs.

I vecka 19 kommer kompletterande geotekniska undersökningar att genomföras på fastigheten.

Norra Nordanvägen
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I april 2019 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för norra Nordanvägen

Syfte

Området ligger i Bollstanäs som är ett villasamhälle invid Norrvikens nordvästra strand i Väsby. Tidigare fanns en handelsträdgård på platsen som numera är nedlagd och riven. Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att studera om det är möjligt att utveckla området för bostadsändamål. Inriktningen är att skapa en blandning av bostadstyper, främst parhus och radhus, med olika storlekar inom området.

Under hösten 2019 har markägare tillsammans med kommunen arbetat med att ta fram en strukturskiss för området. Platsens förhållanden, med bl.a. stora nivåskillnader och lågpunkter där dagvatten kan ansamlas, har gjort att planarbetet dragit ut på tiden. I januari 2020 kommer höjdsättning, buller och dagvattenhantering ses över, med den nya strukturskissen som grund. Därefter kommer samrådshandlingar att färdigställas.

Tidplan

Samråd kvartal 2, 2020.

Granskning under hösten 2020.

Antagen detaljplan runt årsskiftet 2020/2021.

Information om planarbete
Den 16 maj 2019 hölls ett informationsmöte där boende i området hade möjlighet att träffa representanter från kommunen och från byggbolaget. Vi tackar er som kom för ert deltagande. De synpunkter och funderingar som ni framförde har sammanställts och finns nu att ta del av här nedanför under rubriken planhandlingar.

Senast uppdaterad: 4 maj 2020
Bygga, bo och miljö