Fyrklövern norr om Mälarvägen

Kontoret för samhällsbyggnad har den 25 mars 2020 fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan samt att genomföra en markanvisningstävling för Fyrklövern norr om Mälarvägen i centrala delarna av Väsby. Den 27 januari 2020 gav miljö- och planutskottet beslut om samråd.

Markanvisningstävling för Fyrklövern norr om Mälarvägen

I en tidigare medborgardialog har Väsbyborna önskat mer byggnation i så kallad klassisk stil i kommunen. Därför har kommunen gått ut på en markanvisningstävling för de tre bostadskvarter som ska uppföras. Sex av de inlämnade bidragen har gått vidare i tävlingen och
nu finns det möjlighet att rösta om förslagen.

Information om tävlingen och bidragen

Fyrklövern norr om Mälarvägen
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I mars 2020 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Fyrklövern 2

Detaljplanen är på samråd 3 februari - 17 mars 2020

Detaljplanens syfte

Planen syftar till att skapa förutsättningar för ambitionerna i kommunens översiktsplan om en levande stadskärna i centrala Väsby genom förtätning med bostäder och centrumändamål. Detaljplanen möjliggör cirka 300 bostäder fördelade på tre kvarter.

  • Flerbostadshusen blir mellan fyra till fem våningar. Därutöver finns möjlighet till inredd vind.
  • I kvarteret närmast Husarvägen planeras för ett parkeringshus som rymmer cirka 300 platser samt utrymme för mobila tjänster.
  • Parkeringshuset planeras främst för bostadsrättsföreningarna norr om planområdet då deras befintliga parkeringsplatser kommer att försvinna i och med planens genomförande.
  • Parkering till nya bostäder kommer att lösas i garage under kvarterens
    gårdar.

Tidplan

  • Samråd årsskiftet 2020/21
  • Granskning under hösten 2021
  • Antagen detaljplan i början av 2022

Planhandlingar

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 2 februari 2021