Del av Väsby centrum, ändring

Kontoret för samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag till
ändring av detaljplan för en mindre del av detaljplanen för
Väsby centrum (nr 266, laga kraft 2001-06-21).

Ändringen berör Vilunda kyrka och begränsas till gårdsrummet mellan
kyrkobyggnaden och församlingshemmet.

Del av Väsby centrum, ändring
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I april 2019 fick kontoret för samhällbyggnad i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Väsby centrum, ändring.

Samråd pågår 4 - 30 september 2019

Granskning pågår 16 - 30 oktober

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 2 december 2019

Detaljplanen vann laga kraft den 31 december 2019.

Syfte
Syftet med planändringen är att möjliggöra en inglasning av gårdsrummet
vilket kan utveckla församlingens sociala verksamheter samt stärka kyrkans funktion som mötesplats.

Kontakt
För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 22 april 2020
Bygga, bo och miljö