Detaljplaner, pågående

Fysisk planering behandlar användande av mark, vatten och den byggda miljön, arbetsplatser, bostäder, grönområden och infrastruktur med mera, utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Kommunens planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra. Kommunen har ensam beslutanderätt i planeringsfrågor, planmonopol. Planprocessen regleras i plan- och bygglagen, PBL.

De olika planerna arbetas fram av kontoret för samhällsbyggnad i samarbete med kommunens övriga kontor samt fastighetsägare och andra berörda intressenter och myndigheter.

På Väsbykartan kan du se de pågående detaljplanerna i Upplands Väsby kommun.

Borgby 1:2

Kontoret för samhällsbyggnad har i juni 2017 fått i uppdrag från kommunstyrelsen att pröva att detaljplanelägga fastigheten Borgby 1:2, dvs TAB Trafikutbildn...

Fyrklövern, Dragonvägen öst 2

Kontoret för samhällsbyggnad har tidigare tagit fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder på båda sidor om Dragonvägen inom Fyrklövern.

Fyrklövern, Norra Ekebo

Kommunstyrelsen 2014 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för södra delen av Mälarvägen inom Fyrklövern.

Harva västra

Detaljplanearbetet är vilande. Innan planarbetet kan fortsätta måste en dialog tas med Försvarsmakten och länsstyrelsen.

Hasselnöten

Kontoret för samhällsbyggnad har i uppdrag att upprätta detaljplan för Hasselnöten, Hammarby 8:2 med flera för nya bostäder och en förskola.

Bredden (InfraCity, bostäder och handel)

Kommunstyrelsen gav den 5 oktober 2015 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för området InfraCity med omnejd.

Ny skola i Vilundaparken

Kommunstyrelsen gav den 7 juni 2016 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta detaljplan för ny grundskola i anslutning till Vilundaparken. Detaljp...

Renovering av äldre detaljplaner

Projektet är för närvarande vilande, med anledning av att ny politisk majoritet efter valet 2014 valt att prioritera andra större planeringsuppgifter.

Runby torg

Under hösten 2015 togs en förstudie fram som tittade på befintliga förutsättningarna vad gäller fastigheten Övra Runby 4:2, Runby torg.

Smedsgärdet

Kontoret för samhällsbyggnad fick den 7 juni 2016 i uppdrag att påbörja planarbete för Smedsgärdet. Detaljplanen har varit på samråd och granskning. Kommuns...

Vatthagen

Kommunstyrelsen gav den 2 juni 2014 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Vatthagen 1:103.

Wijk Oppgård

Miljö- och planutskottet gav den 20 mars 2013 i uppdrag åt kontoret för samhällsbyggnad att ta fram förslag till detaljplan för Wijk Oppgård.

Älvsundadalen

Kommunstyrelsen beslutade 2007 att på uppdrag upprätta och hantera förslag till program för detaljplaner i Älvsundadalen.

Väsby Entré / Stationsområdet

Byggnadsnämnden beslutade den 9 oktober 2018 att sända ut ett förslag till detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde på samråd. Planförslaget visar...

Del av Västervägen, ändring

I maj 2018 gav byggnadsnämnden kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för del av Västervägen.