Översiktsplan och detaljplaner

Fysisk planering behandlar bland annat användande av mark, vatten och den byggda miljön utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Nu pågår granskning av detaljplan Fyrklövern, Norra Ekebo.

Information om detaljplan Fyrklövern, Norra Ekebo

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny kommunplan.

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Fysisk planering behandlar bland annat användande av mark, vatten och den byggda miljön utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar.

Planprocessen

Processen att ta fram en detaljplan styrs av plan- och bygglagen (PBL). Oftast börjar en planprocess med en idé eller ett behov.