Naturvård

Upplands Väsby kommun arbetar aktivt med naturvård. I det ingår att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Även de kulturmiljövärden och de sociala värden som finns i anslutning till naturen ska ses efter. Kommunen arbetar också med viltvård.

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll. På naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om vad du kan göra för att hindra spridningen.

Naturvårdsverkets information om invasiva arterlänk till annan webbplats

Ekosystemtjänster är ett begrepp som beskriver de funktioner som naturen upprätthåller och människan är beroende eller gynnas av. Luft- och vattenrening, pollinering, skogens förmåga att producera bär och svamp, och havens produktion av fisk är alla exempel på ekosystemtjänster. De stärker naturens och samhällets förmåga att stå emot eventuella rubbningar i miljön, såsom klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald eller effekter av föroreningar.

Utvecklingsplan för ekosystemtjänster

För att säkerställa att vi arbetar med och värderar ekosystemtjänsterna på bästa sätt, har kommunen med stöd av Stockholms läns landsting tagit fram Utvecklingsplan för ekosystemtjänster. Denna omfattar ett antal strategier för att utveckla och bevara värdefulla ekosystemtjänster, en kartering av befintliga ekosystemtjänster i kommunen och en sammanfattande utvecklingsplan där ekosystemtjänster som är viktiga för den översiktliga planeringen prioriteras. Utvecklingsplanen är i sin helhet viktiga underlag i kommunens arbete med översikts- och detaljplanering, liksom i kommunens natur- och vattenvård.

Utvecklingsplan för ekosystemtjänster
Kartläggning av ekosystemtjänster
Strategier och metoder
Kartläggning av naturnära omsorgsboenden
Ekologiska spridningssamband

Stora delar av kommunen har inventerats för sina naturvärden. Naturinventeringen fungerar som ett basunderlag som ligger till grund för bland annat planering av park- och naturvårdsskötsel och exploateringsprojekt. Värdefulla naturmiljöer har identifierats och arter som av olika skäl är skyddsvärda finns noterade och registrerade i en digital karta.

Naturvårdsarbetet på den kommunala marken planeras, genomförs, följs upp och utvärderas utifrån kommunens naturvårdsplan. I naturvårdsplanen är den kommunalägda naturmarken indelad i olika skötselområden. För varje skötselområde beskrivs naturtypen, datum för inventering, de huvudsakliga målen, skötselåtgärder, tid för nästa åtgärd samt datum för den senast utförda åtgärden.

Till grund för naturvårdsplanen ligger de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030, Sveriges nationella miljömål och friluftslivsmål, Skogsstyrelsens naturvärdesklassningar, kommunens kommunövergripande naturinventering samt kommunens strategier och planer för ekosystemtjänster.

Syftet med kommunens naturvårdsplan är i första hand att bevara och utveckla naturvärden och rekreationsvärden i kommunens naturmiljöer och i andra hand kommer de ekonomiska värdena som försäljning av skogsråvara från kommunens naturmiljöer som klassas som skogsmark.

Senast uppdaterad: 8 mars 2021