Runsavägen: Ny gång- och cykelbana

För att öka säkerheten längs Runsavägen byggs en gång- och cykelbana mellan Eds allé och Skarvängskroken.

Byggnation pågår. Gång- och cykelbanan beräknas vara farbar i slutet av november 2020.

Den nya gång- och cykelvägen från Eds Allé ut mot Kairo öppnades tillfälligt i juni för att kunna användas under sommaren. En del av sträckan var då provisorisk och arbetena med att färdigställa denna sträcka är nu återupptagna.

De grusbelagda gång- och cykelvägarna genom skogen från Lövstavägen respektive Prästtorpsvägen till Kairo påverkas inte av arbeten och är ett möjligt alternativ för att ta sig till fots eller med cykel till och från Kairo.

Runsavägen är en smal väg och det kommer inte bli bredare när det byggs längs vägen. Entreprenörens målsättning är att inte behöva stänga något körfält, men det kan komma att behövas. Det kommer användas tunga maskiner och de kan behöva stå på vägbanan under perioder.

Eftersom det är Trafikverkets väg är det de som har godkänt de säkerhetsåtgärder som kommer vidtas under byggtiden. Alla trafikanter i området förväntas följa gällande trafikregler. Tänk på att hastighetsbegränsningen är maxhastighet. Du behöver inte köra så fort om det inte är säkert att göra det.

Runsavägen: Ny gång- och cykelbana
1 Uppdrag
2 Projektering
3 Upphandling
4 Byggstart
5 Pågående arbete
6 Projektet avslutat

Kommunens upphandlade entreprenör för uppdraget är SH Bygg.

Byggstart planeras till slutet på februari eller början på mars 2020 beroende på väder och vind.

Arbetet är nu i full produktion längs Runsabacken.

Den röda linjen visar gång- och cykelbanans sträckning.

Det röda strecket visar hur gång- och cykelbanan kommer gå.

Frågor och synpunkter:

Har du frågor eller synpunkter kontaktar du Väsby direkt via mejl: vasbydirekt@upplandsvasby.se eller telefon 08 - 590 970 00, tryckval 5.

Senast uppdaterad: 12 november 2020