Ekebovägen: Ny gång- och cykelbana

Projektet är kraftigt försenat på grund av oförutedda problem med körbanan.

Under byggtiden kommer framkomligheten vara begränsad. Busshållsplatserna ersätts med tillfälliga under byggtiden. De tillfälliga kommer finnas i anslutning till de gamla. Följ anvisningar och var uppmärksam på trafiken och din omgivning medan bygget pågår. Om du har möjlighet, undvik gärna att köra på Ekebovägen i rusningstrafik.

Arbetet utförs av kommunens entreprenör, Markona och förväntas vara färdigt under hösten 2019.

När är det färdigt?

Det ska vara färdigt under hösten 2019. Projektet är kraftig försenat på grund av oförutsedda omständigheter med körbanan.

Varför är kanterna så höga?

Vi får in många kommentarer på att kantstenen vid infarterna till tvärgatorna är för höga. Stenarna är så höga som svensk standard anger att de ska vara. Att de upplevs som hårdare och högre än tidigare är för att de är nya och att de tidigare kanterna var slitna.

Eftersom man, när projektet är färdigt, kommer korsa en gång- och cykelbana för att komma in på parkeringarna så måste man ändå sakta ner innan man kör över kanterna. Det är inte meningen att man ska köra över dem i nån speciellt hög hastighet.

Vad är hastigheten?

Det är maxfart 30km/h genom hela området där det byggs: det vill säga hela Ekebovägen och korsningen vid Smedbyvägen. Det står skyltar i körbanan som tydliggör det. Emellertid har inte de ordinarie hastighetsskyltarna varit täckta, vilket har gjort att det har gått att tolka det som att det är 40 eller 50 km/h. De skyltarna ska nu vara täckta.

Det är värt att nämna att hastigheten som står på skylten är maxhastigheten. Anpassa alltid hastigheten till omständigheterna för din egen och andras säkerhet.

Skyltningen:

När man ska bygga om eller bygga ut längs vägar ska man lämna in en trafik anordningsplan till kommunen. Den ska visa hur man tänker skylta för en säker trafiksituation för trafikanter och för de som jobbar i området. På Ekebovägen så har verkligheten inte överensstämt med den inlämnade planen, vilket har påtalats till entreprenören. Är det inte skyltat ordentligt, anmäl det till Väsby Direkt: vasbydirekt@upplandsvasby.se

För att förbättra säkerheten för gående och cyklister byggs en ny gång- och cykelbana längs Ekebovägens västra sida. Det byggs också nya övergångställen i anslutning till busshållplatserna och ett mellan Smedbyvägen med Ekebovägen.

Ekebovägen: Ny gång- och cykelbana
1 Uppdrag
2 Projektering
3 Upphandling
4 Byggstart
5 Pågående arbete
6 Garantibesiktning
7 Projektet avslutat

Efter en längre tids stillastående har nu asfalteringen kommit igång. Under arbetets gång kommer framkomligheten vara begränsad och trafiken kommer styras med flaggvakter.

Parallelt med arbetena på Ekebovägen pågår också arbetet med det nya övergångsstället i korsningen med Smedbyvägen.

Entreprenören är nu färdig på platsen. Nu väntar en garantibesiktning för att gå igenom resultatet. När besiktningen är gjord fattas beslut om vilka åtgärder som behöver göras. Därefter genomförs åtgärderna. Åtgärdena planeras vara färdiga så snart som möjligt.

Kartbild över Ekebovägen
Senast uppdaterad: 11 september 2019
Bygga, bo och miljö