Eds allé

Väster om Ägget och Prästgårdsmarken byggs småhus och flerbostadshus. Totalt kommer cirka 800 bostäder att byggas i flera etapper. Kommunen bygger också en förskola i området.

Väsbyhem, Besqab, Järntorget, Bonava, Småa, Bo Klok och Ikano bostad bygger bostäder i form av radhus, småhus och flerbostadshus. Kommunen bygger en förskola samt infrastrukturen i området.

Arbetet omfattar flytt av Mälarvägen samt förlängning och upprustning av Älvsundavägen. Det anläggs också ett parkstråk med dagvattendammar och nya lokalgator norr och söder om nya Mälarvägen. Arbetet pågår parallellt med byggandet av bostäder.

Kommunen bygger en förskola med plats för 80 barn. Den har fått namnet Eds Ängar och kommer drivas i kommunal regi. Bygget förväntas vara färdigt hösten 2020 och planeras öppna till vårterminen 2021. I samband med bygget kommer det förekomma ökat buller och transporter i området. 

Kommunens entreprenör för bygget av förskolan är Habiteklänk till annan webbplats.

Infrastrukturen i Eds allé beräknas vara klar under 2019. Det som kvarstår är trottoarer och gatubelysning längs Mälarvägen och Älvsundavägen. De kommer byggas i takt med att bostäderna färdigställs. Byggherre för bostäderna är Väsbyhem. Under byggtiden kommer det förekomma både byggtrafik och avlastningar byggmaterial på Mälarvägen.

Entreprenör för kommunens arbeten är Järfälla VA- och Byggentreprenad AB (JVAB).länk till annan webbplats

Eds allé
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Pågående arbete

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 17 juni 2013.

Detaljplanen vann laga kraft 12 februari 2014.

Förskolan Eds Ängar:

Under vecka 2 till och med 4 pågår det avlastning av material för förskolan. Därför hålls Timotejgatan avstängd mellan ca 07:00 och 19:00. Gatan öppnas upp för genomfart efter klockan 19 igen.

Infrastruktur:

Arbetet pågår. Under vecka 7 påbörjas arbetet med kanalisationen för belysningen längs Timotejgatan, Luserngatan och Rödklövergatan.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om förskolan eller infrastrukturen i Eds allé är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på telefon, 08 - 590 970 00, tryckval 5 eller vasbydirekt@upplandsvasby.se.

För mer information om byggandet av bostäder kontaktar du respektive byggaktör. Länkar till hittar du längst ned under "Relaterad information".

Senast uppdaterad: 11 februari 2020
Bygga, bo och miljö