Älvsundavägen: Ny körbana och ny gång- och cykelbana

Från och med hösten 2019 och ungefär ett år framåt kommer Älvsundavägen byggas om. I samband med det byggs också en ny gång- och cykelväg samt en yta för en ny återvinningsstation.

Trafikförändringar under byggtiden:

Etapp 1: Augusti 2019 till preliminärt decemeber 2019

Under etapp 1 enkelriktas Älvsundavägen från korsningen med Jupitervägen fram till korsningen med Eds Sjöväg/Prästgårdsallén. En norrgående fil kommer att hållas öppen för bland annat busstrafiken.

Trafik från Mälarvägen till Paradisvägen och Saturnusvägen hänvisas att köra via Runby-rondellen och Jupitervägen.

Etapp 2: preliminärt januari 2020 till preliminärt juni 2020

Under etapp 2 kommer en fil mellan korsningarna Jupitervägen och Saturnusvägen att hållas öppen för trafik. Trafikens riktning kommer regleras av trafikljus.

Säkerhet under byggtiden:

Trafikljus:

Under etapp 1 har trafikljusen tagits bort för att möjliggöra ombyggnaden. För att undvika köbildningar och förseningar i busstrafiken kommer inga tillfälliga sättas upp under byggtiden. När etapp 1 är färdig kommer trafikljusen att sättas upp igen.

Under etapp 2 kommer trafikflödet att regleras av trafikljus då bussarna inte påverkas.

Skyltar och hänvisningar:

Entreprenören som utför arbetet på Älvsundavägen har en av kommunen godkänd trafikanordningsplan (TA-plan).

TA-plan är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete.

Trafikregler:

Trafikanter i området förväntas följa gällande trafikregler. Det är exempelvis inte tillåtet att köra mot enkelriktat, även om det bara är en kort bit.

Älvsundavägen kommer vara släkt minst under hela etapp 1.

De gång- och cykelbanor som släcktes när belysningen på Älvsundavägen togs ned, är återställda.

Den nya återvinningsstationen i hörnet Älvsundavägen/Eds sjöväg godkändes i detaljplanen för Eds allé 2013. Bygglov är beviljat och förberedande markarbeten är inledda.

Idag är Älvsundavägen ojämn på grund av sättningsproblem. Därför måste hela vägen göras om. Det behövs även andra förbättringar i området. Därför byggs samtidigt en säker anslutning mellan gång- och cykelvägen i Eds Allé och den som börjar vid Jupitervägen samt en ny återvinningsstation för förpackningar och tidningar.

Älvsundavägen: Ny körbana och ny gång- och cykelbana
1 Uppdrag
2 Projektering
3 Upphandling
4 Byggstart
5 Pågående arbeten
6 Projektet avslutat

Upphandling av entreprenör pågår. Byggstart är planerad till augusti 2019. Byggtiden beräknas bli ett år.

Arbetet med den nya körbanan samt gång- och cykelbanan är nu igång.

Karta över arbetsområdet

Ljusblå linje: Ny vägöverbyggnad Orange linje: Ny gång- och cykelbana Gul fyrkant: Ny återvinningsstation

Senast uppdaterad: 14 september 2020