Strandskydd

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga medborgarnas tillgång till strandområden genom allemansrätten. Den öppna landskapsbilden, natur- och kulturmiljön samt möjligheten till många olika slags aktiviteter bidrar till strändernas stora upplevelsevärden, både på landsbygden och i tätorter.

Ska bevara djur-och växtliv

Strandskyddet ska bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Övergången mellan land och vatten ger förutsättningar för en mångfald olika livsmiljöer och funktioner. Strandområden är mycket artrika och fungerar också som spridningsvägar i landskapet.

Strandskyddet gäller i hela landet

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat sätt i hela landet. Bestämmelserna gäller oavsett om området är tät- eller glesbebyggt, om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns i området. Naturen behöver inte vara extra skyddsvärd för att bestämmelserna ska gälla.

Strandskyddszonen omfattar både land och vatten

Strandskydd gäller vid de flesta kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Strandskyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Ibland är strandskyddet utökat till 300 meter.

Omfattar även det som finns under ytan

Strandskyddet omfattar alltså både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. Ibland kan strandskyddet vara helt upphävt genom detaljplan.

Inom det strandskyddade området är det bland annat förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader
  • ändra byggnaders användningssätt
  • utföra grävningsarbeten
  • anlägga eller uppföra något som gör det svårare för allmänheten att beträda ett område (till exempel bryggor, staket, gräsmattor, förbudsskyltar, vägar, parkeringsplatser och liknande)

Det är dessutom förbjudet att utföra en åtgärd som väsentligen förändrar livsvillkoren för växter och djur, till exempel fälla träd och buskar.

Vill du göra en åtgärd inom strandskyddat område måste du söka dispens hos bygg- och miljönämnden.

För att en dispens ska beviljas får åtgärden inte strida mot strandskyddets syften och det måste finnas så kallade särskilda skäl, vilka återfinns i miljöbalken 7 kap 18 c §. I samband med bygglovsärenden inom strandskyddsområden prövas dispensen separat och före bygglovet. Kontakta bygg- och miljökontoret via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. Alla beslut om att bevilja dispens skickas till länsstyrelsen som prövar de kommunala besluten och har möjlighet att upphäva dessa.

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din ansökan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en handläggare. I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Handläggning och beslut

Du får ett beslut åtta till tio veckor efter att kompletta ansökningshandlingar inkommit. Det är bygg- och miljönämnden som fattar beslut. En avgift tas ut för nedlagd handläggningstid.

Senast uppdaterad: 30 juni 2020