Avgifter, taxor

Vår rådgivning är kostnadsfri. Vi tar däremot ut avgifter för bland annat lov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked och planavgifter. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd och arbetsplatsbesök. 

Det är många faktorer som påverkar hur mycket ditt bygglov kommer att kosta. Storleken på det du ska bygga och hur mycket handläggning som behövs är några exempel som spelar in.

Ett bygglov kan också innebära extra avgifter, till exempel i samband med utstakning, mätning, lägeskontroll, planavgift eller om lovet handlar om kulturmiljöintressanta byggnader.

Taxor och avgifter

Från 1 januari 2021 gäller nya avgifter. Den nya taxan gäller för ärenden som kommit in till bygglovsavdelningen 1 januari 2021 eller senare.

Taxan för bygglovsavdelnigens verksamhet innehåller i huvudsak avgifter som tas ut i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och/eller kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 §. Övriga delar av taxan har stöd i annan speciallagstiftning.

Observera att även planavgift kan tillkomma.

Bygglovstaxa 2021

Tidsfrister och avgiftsreducering

Från och med den 1 januari 2019 så gäller nya regler för tidsfrister och reducering av avgifter för bygglovs- och anmälningspliktiga åtgärder (9 kap 27 & 46 §§ PBL).

Tidigare fanns det två tidsfrister för bygglovavdelningen att förhålla sig till: Beslut om lov skulle fattas inom tio veckor från att ansökan var komplett och beslut om startbesked skulle fattas fyra veckor fr.o.m. komplett anmälan för bygglovsbefriade åtgärder.

Nya regler

Efter den 1 januari 2019 gäller nya regler, som syftar till att förkorta handläggningstiderna för bygglov och anmälningar för bygglovsbefriade åtgärder:

 • Tidsfristen på tio respektive fyra veckor (för bygglov resp. anmälningar) börjar löpa så fort ansökan eller anmälan kommit in till kommunen (9 kap. 27 & 45 §§ PBL).
 • Samtliga ärenden som kommer in till bygglovavdelningen ska granskas inom tre veckor. Efter tre veckor ska ett föreläggande som berättar vilka brister som behöver avhjälpas i ansökan/anmälan skickas till den sökande/anmälaren.
 • Om föreläggandet skickas ut i tid, börjar 10- eller 4-veckorsfristen om när de efterfrågade kompletteringarna har kommit in till bygglovavdelningen (9 kap. 27 & 45 §§ PBL).
 • Om föreläggandet INTE skickas ut i tid, fortsätter 10- eller 4-veckorsfristen att löpa från den dag då ansökan/anmälan lämnades in (9 kap. 27 & 45 §§ PBL).
 • Om beslut om bygglov dröjer mer än tio veckor från att tidsfristen börjat löpa, så ska avgiften för lovet reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som förseningen pågår (12 kap 8a § PBL).
 • Detsamma gäller för anmälningspliktiga ärenden, men då är tidsfristen fyra veckor (9 kap 46 § & 12 kap. 8a § PBL).
 • Tidsfristen på 10 respektive 4 veckor börjar på nytt om sökanden/anmälaren på eget initiativ lämnar in handlingar till ärendet (9 kap 27 & 46 §§ PBL). Den här regeln gäller om ärendet revideras på något sätt. Då kan också ett nytt föreläggande om kompletteringar komma att skickas till sökanden, då lovprövningens förutsättningar har förändrats och måste göras om i viss mån (jmf prop. 2017/18:210, s. 17).

Exempel

Bygglov

En ansökan om bygglov kommer in till bygglovavdelningen på en måndag morgon. Tyvärr hinner inte handläggarna granska ärendet i tid och föreläggandet om kompletteringar skickas tre dagar försent. Tre veckor senare har sökande fått klart sina kompletteringar och lämnar in dem bygglovavdelningen. Bygglovavdelningen granskar kompletteringarna efter fyra dagar och skickar därefter ett nytt föreläggande, eftersom ritningarna saknade viss information. Sökande kompletterar igen efter en vecka, och i och med den kompletteringen är ärendet komplett för beslut. Ansvarig handläggare blir klar med granskningen och skriver beslut två veckor och fyra dagar efter att ärendet är komplett. Det innebär följande:

 • Tidsfristen för lovet löper från första inlämningsdag, eftersom föreläggande skickades ut försent.
 • Bygglovsavgiften reduceras med en femtedel (20 procentenheter) eftersom beslutet om lov fattades fyra dagar efter att 10-veckorsfristen löpt ut (1 påbörjad vecka).

Anmälningspliktig (bygglovsbefriad) åtgärd

En anmälan om eldstad lämnas in till bygglovavdelningen på fredag efter kontorstid. Bygglovavdelningen tar hand om ärendet och skickar ett förläggande om komplettering tre veckor efter att ärendet har kommit in. Sökande får en vecka på sig att avhjälpa bristerna i sin anmälan. Sökande lämnar in sina kompletteringar på lördagen en vecka efter att hen fått kompletteringsbrevet. Ärendet avvisas som försent kompletterat.

Vad hände här?

 • Tidsfristen för ärendet är fyra veckor. Den tiden börjar löpa så fort ärendet kommit in till kommunen.
 • Bygglovavdelningen har enligt den nya lagen tre veckor på sig att granska ärendet och skicka ett föreläggande om komplettering.
 • Det innebär att anmälande har en vecka på sig att komplettera ärendet innan tidsfristen löper ut.
 • Kompletteringen lämnades in en dag försent. Då avvisades ärendet, eftersom tidsfristen inte börjar om förrän bristerna i anmälan avhjälpts, inte när föreläggandet om komplettering skickades ut.

Effektiv handläggning

Lagändringen ställer höga krav på effektiv bygglovshandläggning och stor vikt läggs vid att ärenden inte ska bli liggande. Detta innebär också att kraven på sökande/anmälare ökar, för att kompletteringar inte ska dröja. Vi avvisar ansökningar som inte kompletterats enligt utskickat föreläggande, i enlighet med 9 kap. 22 § PBL. Avvisningen är kostnadsfri för den sökande.

Förlängd handläggningstid

Handläggningstiden för ärenden kan förlängas med högst tio veckor för bygglov (till totalt 20 veckor) och med högst 4 veckor för ej bygglovspliktiga ärenden (till totalt 8 veckor). Handläggningstiden förlängs om det är nödvändigt för att t.ex. remisstiden för berörda instanser ska bli rimlig, om väderlek förhindrar platsbesök eller en kulturvärdesinventering är nödvändig. Handläggningstiden kan också förlängas om det är nödvändigt för handläggningen av ärendet, t.ex. om sökande fått förlängd kompletteringstid (se Boverkets hemsida under ”Lagändring reduktion av avgift och förändrad beräkning av tidsfrister för handläggningen”). Alla faktorer som påverkar handläggningen, men som ligger utanför kommunens kontroll, kan ligga till grund för en förlängning av handläggningstiden (jmf prop. 2017/18:210, s. 18).

Informationsplikt

Bygglovavdelningen är skyldig att hålla sökande/anmälande underrättad om vilka tidsfrister som gäller, när tidsfristerna börjar löpa, om tiderna förlängs eller börjar om samt vilka reduceringar i avgift som kan komma att bli aktuella vid förseningar (9 kap. 27a §).

Reducering av avgift

Från Boverkets hemsida:

”ett ärende om bygglov, rivningslov eller marklov ska de delar av avgiften som avser beslut om lov, expediering och kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. I ett ärende om förhandsbesked ska de delar av avgiften som avser beslut om förhandsbesked, expediering och kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. I ett ärende om anmälan ska de delar av avgiften som avser tekniskt samråd, beslut om startbesked, beslut om slutbesked och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras.” Det är alltså inte hela avgiften för lovet/förhandsbeskedet/startbeskedet som ska reduceras. I plan- och byggtaxan framgår hur de olika delarna ska räknas fram och avgiften redovisas i enlighet med den nya lagstiftningen i bygglovavdelningens beslut.

Senast uppdaterad: 15 januari 2021