Avgifter, taxor

Vår rådgivning är kostnadsfri. Vi tar däremot ut avgifter för bland annat lov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked och planavgifter. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd och arbetsplatsbesök. 

Det är många faktorer som påverkar hur mycket ditt bygglov kommer att kosta. Storleken på det du ska bygga och hur mycket handläggning som behövs är några exempel som spelar in.

Ett bygglov kan också innebära extra avgifter, till exempel i samband med utstakning, mätning, lägeskontroll, planavgift eller om lovet handlar om kulturmiljöintressanta byggnader.

Taxor och avgifter styrs av prisbasbelopp

Taxor och avgifter styrs till stora delar av det nationella prisbasbeloppet (före detta basbeloppet) som räknas fram varje år och som grundar sig på det allmänna prisläget. För 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor. Därför går det inte att uppge en exakt summa som gäller för alla bygglovsärenden.

Plan- och bygglovstaxa 2018

Senast uppdaterad: 5 november 2018
Bygga, bo och miljö