Buller

Buller definieras som icke önskvärt ljud. Buller är ett utbrett miljö- och hälsoproblem. En god ljudmiljö är viktig för hälsan och livskvaliteten. Upplands Väsbys närhet till Arlanda flygplats kan bidra till buller i kommunen.

Utomhusbuller kan komma från väg-, tåg-, och flygtrafik. Det kan även komma ljud från fläktinstallationer som höjer bakgrundsnivån.

Du ansvarar för att minska buller i din verksamhet

Verksamhet som bidrar till buller är miljöfarlig verksamhet. Det är verksamhetsutövaren som enligt miljöbalken har ansvar för att minska störningar från sin verksamhet.

Närheten till Arlanda bidrar till flygbuller över kommunen. Det är främst inflygningarna söderifrån till bana ett (över Runby) och tre (över Väsby centrum, Sigma och Löwenströmska) som ger upphov till buller. Även ljud från startande flygplan kan beröra delar av kommunen.

Tillstånd

Arlandas verksamhet regleras i ett miljötillstånd som vann laga kraft i maj 2015. Det är Swedavia som driver flygplatsen som lämnat in ansökan om tillstånd och Mark- och miljööverdomstolen som har fattat beslut om det. I tillståndet finns ett antal villkor som bland annat anger hur start och landning får ske. Vissa av villkoren är fortfarande inte fastställda. Det är Swedavia i samråd med länsstyrelsen som ska föreslå förslag på formuleringar av dessa. Upplands Väsby och Sigtuna kommun är också delaktiga i samrådet.

Tillsyn

Länsstyrelsen bedriver tillsyn på Arlandas verksamhet utifrån miljö- och hälsoperspektiv. Det innebär att det är länsstyrelsen som ska kontrollera att Swedavia följer sitt tillstånd och de lagar som finns för att skydda människors hälsa och miljön.

Kommunens delaktighet

Kommunen har under många år bevakat miljötillståndsgivningen och påtalat problemen med inflygningar över tätort. Det påverkar de boende i kommunens hälsa samt att byggande av nya bostäder försvåras. Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsledaren har betonat vikten av denna fråga. Bevakning har skett genom på flera sätt bland annat genom deltagande på domstolsförhandlingarna, inlämnande av yttranden och inlägg inför förhandlingar samt samråd och lobbyverksamhet på många olika nivåer och i olika instanser. Kommunen har anlitat såväl juridisk som flygteknisk expertis för att på ett professionellt sätt kunna driva detta arbete.

Kommunen har inget tillsynsansvar över Arlanda. Klagomål på flygbuller som inkommer till kommunen vidarebefordras till länsstyrelsen. Kommunen bevakar dock att länsstyrelsen genomför sin tillsyn.

Om du störs av flygbuller ska du i första hand vända dig till länsstyrelsen som har tillsynsansvaret över Arlanda. Om det är någon särskild plats och tid som du störts är det bra att uppge det. Du kan också kontakta Swedavia som driver Arlanda då de kan svara direkt på om det förekommit några avvikande flygningar och även för statistik över antalet klagomål.

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen: 010-223 10 00, stockholm@lansstyrelsen.se

Kontaktuppgifter Swedavia: 010-109 00 00, info@swedavia.se

Klagomål på flygbuller som inkommer till kommunen vidarebefordras till länsstyrelsen. Klagomålen registreras dock hos kommunen som statistiskt underlag.

När bana tre byggdes föreslog Luftfartsverket som då drev Arlanda att tillståndet till tredje banan skulle ges med villkoret att man skulle tillämpa så kallade kurvade inflygningar, vilket betyder flyga runt tätorten vid landning. Swedavia har i ansökan för nytt miljötillstånd för Arlanda uppgett att den tekniska utvecklingen ännu inte möjliggör kurvade inflygningar eftersom dessa inte skulle kunna utföras med tillräcklig flygsäkerhet. Ett av de villkor som man nu diskuterar i det nya tillståndet är i vilken utsträckning man redan i dag bör använda icke-raka inflygningar. Swedavia och kommunen har olika uppfattningar om detta.

Normalt får bana tre inte användas för inflygningar efter klockan 22. Enligt tillståndet får dock andra in- och utflygningsförfaranden tillämpas när flygsäkerheten, banarbeten och motsvarande omständigheter föranleder det.

Enligt lag ska den som bedriver en verksamhet som påverkar miljön genomföra så kallad egenkontroll, det vill säga ha rutiner för att mäta och redovisa verksamhetens miljöpåverkan.

Swedavia lämnar in rapporter ”flygvägs- och flygbullerkontroll” kvartalsvis till länsstyrelsen. Kommunen får dessa rapporter för kännedom. I rapporterna redovisas antalet starter och landningar under perioden och vilka avvikelser som har skett. Det anges om avvikelserna är så stora så att ett villkor inte har uppfyllts, till exempel om ett flygplan har avvikit från inflygningsbanan eller gått på för låg höjd.

Swedavia har fasta mätpunkter nära flygplatsen där flygbullernivåerna mäts. Utifrån uppmätta nivåer i dessa punkter kan därefter flygbullernivåerna i ett större område runt Arlanda beräknas.

Senast uppdaterad: 23 november 2017
Bygga, bo och miljö