• Startsida
  • / Röjning och fagning av ängen vid Berga källa
Pågående arbete

Röjning och fagning av ängen vid Berga källa

Under mars och april kommer ängen vid Berga källa att röjas från träd och buskar och därefter fagas.

Fagning är en gammal jordbrukarteknik där fjolårsgräs, grenar, kvistar, kottar, löv och mossa samlas ihop och plockas bort från gräsmarker när kälen gått ur marken. I slutet av juli till början på augusti kommer ängen sedan att slåttras.

Delar av ängen har de senaste åren växt igen och håller på att bli till skogsmark. Vi röjer, fagar och slåttrar ängsmarken i syfte till att förhindra igenväxningen, vilken hotar flera av ängens blommande växter som är beroende av en ljus, torr och näringsfattig miljö. Blommande träd, buskar och örter är så kallade värdväxter för vilda pollinerare då de ger insekter skydd och mat i form av pollen och nektar. Pollinerande insekter ger i sin tur en viktig ekosystemtjänst som bidrar till vår livsmedelsförsörjning och fungerande ekosystem. Under försommar, högsommar och sensommar kommer vi att inventera ängen för att följa upp och utvärdera huruvida skötseln påverkat blommande växterna och de pollinerande insekterna.

Röjning, fagning, slåtter och inventering av gräsmarker är några av kommunens insatser för att gynna vilda pollinatörer och bevara landskapets biologiska kulturarv.

Pollinering och vilda pollinatörer på Naturvårdsverkets hemsida.länk till annan webbplats

Karta över Berga källas plats i Runby
Senast uppdaterad: 23 mars 2020