Väsbyprojekt blir skolexempel

Upplands Väsby kommuns fleråriga arbete med att förbättra skolresultaten lyfts på nationell nivå som ett positivt exempel för andra kommuner. SKL:s färska rapport Öppna jämförelser berättar om projektet Ett lärande Väsby.

Foto: Mostphotos

I dag presenteras Sveriges kommuner och landstings rapport med öppna jämförelser mellan landets skolor. I en artikel intervjuas biträdande utbildningschef Henrik Malmström om hur Upplands Väsby kommun i flera år arbetat strategiskt med åtta områden för att förbättra skolresultaten.

- Det känns så roligt att få synliggöra ett positivt exempel på vad som kan hända när duktiga lärare och rektorer får större möjligheter att göra det de är bäst på, säger Henrik Malmström.

Statistik över de senaste fem åren visar en positiv utveckling för Väsbyskolorna; de genomsnittliga betygen stiger, andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet växer och resultaten bland elever med utländsk bakgrund blir bättre.

- Vi kan berätta hur arbete för att nå samsyn och ökat förtroende för varandra kan leda till förbättrade resultat för eleverna. Rektorer och annan skolpersonal har fått bättre förutsättningar att kunna fokusera på det viktigaste i stället för organisationsfrågor som de tidigare förlorade alltför mycket energi på.

Ett lärande Väsby sjösattes 2013. Åtta utvecklingsområden valdes ut. Bland dessa finns områden som lokalförsörjning, ledarskap för rektorer, barn och elever i behov av stöd och nyanlända elever.

SKL:s presentation ger Upplands Väsby möjlighet att sprida den förbättringsmodell som används i Ett lärande Väsby. För kommunens del fortsätter förbättringsarbetet.

- Vi känner till våra utmaningar och har varit mycket tydliga med det som inte fungerar. Hur vi ska tackla ändrade ekonomiska förutsättningar, ökade lönekostnader eller brist på lokaler är en tuff ekvation. Men med förtroende för varandra inom skolvärlden och i dialog med politiken är det lättare att hantera framtida utmaningar.

Fakta

Ett lärande Väsby är ett skolutvecklingsprojekt i Upplands Väsby kommun och ett samarbete mellan skolor och förskolor, både kommunala och fristående. Projektarbetet sker i bred samverkan med alla berörda; barn, elever, pedagoger/lärare, rektorer, föräldrar/vårdnadshavare, fackliga organisationer, politiker, näringsliv och andra intressenter.

Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landstinglänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 7 december 2018