Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Skolskjuts och resor

Vilka elever har rätt till skolskjuts?

Elever i årskurs 1-9 kan få skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Om vägen till närmaste kommunala skola uppfyller kriterierna för att få skolskjuts, har eleven rätt till skolskjuts oavsett om man har valt en annan kommunal eller fristående skola.

För att få skolskjuts måste något av nedanstående kriterier 1-3 vara uppfyllda.

1. Avstånd mellan hemmet och närmaste kommunala skola
Elev har rätt till skolskjuts om skolvägen är lång. Följande avstånd gäller:
Skolår 1—3       2,5 km                                 
Skolår 4—6       3,5 km                                                         
Skolår 7—9      4,5 km
                                                                                                                       
2. Trafikfarlig skolväg
Elev har rätt till skolskjuts om vägen till skolan är klassad som trafikfarlig. Inför varje läsår görs en besiktning och bedömning av kommunens skolvägar. De skolvägar som bedöms som trafikfarliga presenteras i högerspalten.

3. Funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl
Elever i grundskola, särskola och särgymnasium kan vid funktionsnedsättning eller av andra särskilda skäl beviljas skolskjuts efter individuell prövning. Behovet ska kunna styrkas med intyg från läkare, psykolog eller liknande. Intyget lämnas in i samband med ansökan.

Elev med växelvis boende

När en elev bor växelvis hos båda vårdnadshavarna och båda adresserna ligger inom kommunen, har eleven rätt till skolskjuts om kommunens kriterier är uppfyllda. Detta gäller under förutsättning att det är fråga om ett växelvis boende enligt ett fast arrangemang/avtal om att barnet bor hos båda föräldrarna. En underskriven kopia på överenskommelsen om växelvis boende ska lämnas in tillsammans med ansökan om skolskjuts, där det framgår vilka veckor barnet bor hos respektive vårdnadshavare.

Viktigt att veta om skolskjuts

  • Skolskjuts är alltid i första hand terminskort på SL, därefter skolskjuts med taxi eller annan specialtransport av kommunen utsedd transportör.
  • Skolskjutsen är gratis för eleven.
  • Vid skollov ordnas ingen skolskjuts.
  • Skolskjutsen går enbart i anslutning till skoldagens början och slut.
  • Skolskjuts ges inte till förskola, förskoleklass eller skolbarnomsorg.
  • Om vårdnadshavaren inte avbokar förbeställd taxiresa, och detta medför en kostnad för kommunen, kan vårdnadshavaren bli ersättningsskyldig för kommunens kostnad.

Så arbetar vi

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en handläggare.
 
I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut. 

Handläggning och beslut

Du får ett beslut inom 15 arbetsdagar. Under semestertider kan dock längre handläggningstider förekomma.

Sidansvarig: Gunilla Ericsson
Senast uppdaterad 31 maj 2016
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster