Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Trafikstrategi

Trafikstrategin för Upplands Väsby kommun antogs 2010. I strategin pekas det ut en rad mål som trafiken i Väsby ska uppnå. Målen är uppdelade på stadsbyggnadskvalitéer och trafikslag. Till stadsbyggnadskvalitétsmålen hör bland annat minskad miljöpåverkan och trafiksäkerhet. De trafikslagsspecifika målen anger målen för resande med de respektive trafikslagen gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik.

Trafikstrategins syfte är att ge vägledning för hur trafiken planeras i Väsby. Det övergripande är att åstadkomma ett hållbart trafiksystem på småstadens villkor. Kommunens Trafikplan visar på hur kommunen ska uppnå målet.

Arbete pågår med en revidering av Trafikstrategin. En remissupplaga beräknas vara färdigställd i januari 2016.

Trafikstrategi för Upplands Väsby KommunPDF

Sidansvarig: Fredrik Drotte
Senast uppdaterad 09 september 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster