Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Norra Törnskogen

Den 20 juni 2016 beslutade kommunfullmäktige om bildandet av Norra Törnskogens naturreservat och den 21 juli vann det laga kraft, d.v.s. blev beslutet giltigt. Norra Törnskogen blir därmed det första kommunala naturreservatet i Väsby.

Norra Törnskogen ligger öster om Norrviken, i den sydöstra delen av kommunen. Området gränsar i söder till Södra Törnskogen i Sollentuna kommun som blev naturreservat 2012. Genom att Norra Törnskogen blir naturreservat bildas ett sammanhängande skyddat skogsområde tillsammans med Södra Törnskogens naturreservat.  Naturreservatet bildas till gagn för det rörliga friluftslivet, för att säkra grönstrukturen i Rösjökilen och för att bevara den biologiska mångfalden i området.

Hällmarkstallskog

Att bilda ett naturreservat är ofta en lång och ganska omfattande process då många olika aspekter måste utredas. I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Detta för att vi också i framtiden skall kunna njuta av de vackra miljöerna och skydda de stora biologiska värdena.

I nuläget är tillgängligheten till området dock begränsad då vägen är i dåligt skick och gränsmarkeringar, skyltar och parkeringsmöjligheter i dagsläget saknas. Området ska dock skötas efter en skötselplan specifikt framtagen för området, parkeringar ska inrättas, grillplats ska anläggas och en sagostig för barn ska inrättas.

Naturvärden

Norra Törnskogen utgör tillsammans med Södra Törnskogen ett större sammanhängande grönområde som karaktäriseras av hällmarkstallskog med vildmarkskaraktär. Det finns en mosaik av olika naturtyper i skogen. Hällmarkstallskogen dominerar på höjderna och i sänkor finns fuktiga sumpskogar och inslag av mindre myrar. Trädskiktet på hällmarken domineras av tall i olika åldrar, från unga tallar till träd över 100 år. Det finns även inslag av död ved, främst lågor i olika nedbrytningsgrad. I skogen finns även äldre barrskog rika på lågor och äldre barrträd. Tillsammans med den utbredda hällmarkstallskogen ger dessa områden en känsla av orördhet och vildmark. I norra och centrala delen av skogen finns mindre stråk med lövträd, främst triviallöv, som ger variation i den annars barrdominerade skogen.

​Friluftsliv

Törnskogen som helhet har stora värden för friluftslivet och i området finns stigar i olika naturmiljöer. Man kan vandra ostörd i skogsmiljöer som påminner om vildmark och rasta på solvarma hällmarker. I det blivande reservatet finns också spännande barrnaturskog med mossbelupna lågor.

Norra Törnskogen är relativt lättillgänglig tack vare ett i vissa delar välutvecklat stigsystem. Stigsystemet i Norra Törnskogen hänger ihop med Södra Törnskogens stigar. Man kan ta sig till området med buss, där närmaste busshållplats i dag finns vid Fornboda. I dagsläget finns ingen parkering i området, men det kommer att anläggas parkering då naturreservatet inrättats. I skötselplanen samt i karta F finns förslag på utsiktspunkter/rastplatser, förslag på grillplats, stigdragningar samt förslag på plats för informationsskyltar i reservatet.

Föreskrifter för allmänheten

Utöver vad som gäller enligt föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar, är det för allmänheten inom naturreservatet förbjudet att:

 • Sätta upp affisch, skylt eller liknande. Snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor får tillfälligt sättas upp under förutsättning att de avlägsnas omedelbart efter arrangemanget.
 • Framföra motorfordon annat än på vägar.
 • Cykla annat än på vägar och markerade cykelstigar.
 • Rida annat än på markerade vägar och ridstigar.
 • Skada eller förstöra fasta naturföremål eller ytbildningar t.ex. genom att gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar.
 • Skada vegetationen genom att gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar, eller plocka fingersvamp. Föreskriften gäller inte aktivitet som beviljats tillstånd.
 • Elda annat än på anvisade och iordningsställda platser.

Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att:

 • Samla in växter och djur, samt gräva gropar i forsknings- och undervisningssyfte.
 • Anordna tävling eller arrangemang med fler än 100 deltagare.

Observera att föreskrifterna inte utgör hinder för att plocka blommor, bär och marklevande svampar (annat än fingersvampar).

Upplysning:

 • Plockning av fingersvamp är förbjuden då det finns en starkt hotad art i naturreservatet som är svår att skilja från andra fingersvampar (Ramaria flava).

Kulturhistoriska värden

I Törnskogen finns gott om kulturspår, från bronsåldern och framåt. I västra kanten på det blivande reservatet finns gamla gränsrösen kvar som markerade häradsgränsen. I Törnskogen finns även Långbroleden, en gammal vikingaled som löper tvärs genom det blivande reservatet. Utmed denna led finns bland annat rester från järnåldersgravar.

Kontakt

För mer information om reservatsbildningen är du välkommen att kontakta miljöplanerare Anna Jakobsson anna.jakobsson@upplandsvasby.se tel 08-590 976 85. Kontakta Väsby Direkt för övriga frågor.

Sidansvarig: Henrik de Joussineau de Tourdonnet
Senast uppdaterad 26 augusti 2016
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster