Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Fornparker

Upplands Väsby vilar på en formidabel skatt av spännande lämningar från våra förfäder. Genom "fornparker" lyfter kommunen fram denna kulturskatt som ett viktigt bidrag till den nya framväxande stadens identitet. Konkreta åtgärder är att röja och städa upp, hägna och låta beta fornlämningsområden, informera, ljussätta vissa platser samt inte minst engagera närboende kommuninnevånare.

Fornparkerna avgränsas med specialdesignade staket för att höja platsens status i allmänhetens ögon. Fornparkerna kommer även få en ny och bättre skyltning än vad platserna haft tidigare. I parkerna kommer det ske hävd i form av betande djur eller slåtter. Genom detta gör vi våra kulturhistoriska miljöer mer tillgängliga samtidigt som vi ökar den biologiska mångfalden i landskapet.

Brunnby Vik Fornpark

Runt parken finns ett staket som markerar vattennivåer vid olika tidpunkter. En utgrävning av hövdingagraven på kullen gjordes 2009. Graven var delvis plundrad och bautastenen nedvält. Det man fann vi utgrävningarna var ett bryne och ett hundben. Benet daterade till 500 år efter Kristus, det vi idag benämner folkvandringstiden. Gravhögen har återställts i sitt ursprungliga skick och stenen placerats på toppen där den antas ha stått ursprungligen. Tack vare att marken betas som förr kan örter och blommor som är beroende av bete nu åter växa på kullen, vilket bidrar till en ökad biologisk mångfald.

Eggeby Fornpark

För femtusen år sedan var området där hjorthägnet ligger likt ytterskärgården i Stockholms län. De högsta höjderna såg ut som kobbar och mindre öar. Genom landhöjningen förändrades landskapet och människor flyttade in och bosatte sig i området. De äldsta inslagen inom området har karakteristiska gravformer som normalt kom till under bronsåldern. På de högsta punkterna ligger gravplatser. En teori är att man ville placera dessa så högt upp som möjligt då avståndet mellan solen och graven skulle vara kort som möjligt. Odlingshistorien kan inte följas i detalj men sannolikt utvecklades en övergång till ett effektivare jordbruk när mer mark torrlades. Kring forntidens slut, vid vikingatid, hade mycket stora arealer med extremt näringsrik lerjord lyfts upp ur havet som resultat av landhöjningen. En övergång till större jordbruk med effektiva redskap medförde att människor inrättade sig på de gårdar som fortfarande fanns i början av 1900-talet. Nu var situationen helt annorlunda. Gamla smååkrar övergick till ängs -och betesmark och gammal sank äng plöjdes till högproduktiv åker. Men i våra dagar finns inga kor eller får kvar i hagarna. Sentida hjortar kan nu fortsätta jordbrukstraditionen i området. Länk...

Skälby Fornpark

Mer infromation kommer inom kort.

På bilden kan du se Brunnby Vik Fornpark. Staketet ska symbolisera det ungefärliga läget för havsnivån under järnåldern.

Sidansvarig: Henrik de Joussineau de Tourdonnet
Senast uppdaterad 13 maj 2016
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster