Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Gatukostnader

Kommunen har rätt - men inte skyldighet - att ta ut avgifter från fastighetsägarna för kostnaderna för allmänna platser (plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap 24 §). Enligt plan- och bygglagen får kommunen besluta att kostnader för åtgärder som är avsedda att tillgodose ett visst områdes behov av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till dessa ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningen av gatukostnaderna mellan fastigheterna ska ske enligt skälig och rättvis grund. Storleken på de kostnader som kommunen får ta ut av fastighetsägarna får maximalt täcka kommunens kostnad för byggande och standardförbättring av exempelvis gator, torg, parker, naturmark, lekplatser och kompletterande åtgärder som bland annat gång- och cykelvägar, gångtunnlar, belysning, vägmärken, hastighetsdämpande åtgärder, slänter, stödmurar och diken. I kostnadsunderlaget ingår dessutom kostnader för förvärv av mark som behövs för anläggningarna. Det är också möjligt att ta ut kostnader för administration och räntor. 

Gata
Sidansvarig: Gösta Norén
Senast uppdaterad 15 augusti 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster