Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Vanliga frågor & svar

Vad är kommunens Flyktingintroduktion?
Kommunens flyktingintroduktion riktar sig till flyktingar som fått uppehållstillstånd före 1 december 2010 samt nyanlända med uppehållstillstånd på andra grunder som är bosatta i kommunen och i behov av introduktion. Målet är att den nyanlände ska bli självförsörjande och delaktig i arbetslivet och samhällslivet. Introduktionen anpassas utifrån den enskilde individens behov och förutsättningar.

 
Flyktingar som fått uppehållstillstånd efter 1 december 2010 ska i första hand vända sig till Arbetsförmedlingen, som numera har huvudansvaret för etablering av nyanlända flyktingar. Kommunens har ett fortsatt ansvar gällande svenskundervisning och samhällsorientering för denna målgrupp.

 
Hur kommer man i kontakt med Flyktingintroduktionen?
För att komma i kontakt med Flyktingintroduktionen ska du vända sig till Väsby Direkt,
via telefon: 08-590 970 00,
alternativt besök på: Drabantvägen 9C

 
Väsby Direkt har följande öppettider:
måndag — onsdag kl. 08.00 — 17.00
torsdag kl 08.00 — 18.00
fredag kl 08.00 — 15.15

 
Bokade besök tas i mot av socialsekreterarna på Flyktingintroduktionen på Anton Tamms väg 1, plan 6 (i samma hus som Lerina/SFI).
 
Vilket stöd kan jag få via Flyktingintroduktionen?
 
Individen själv ansvarar för sin introduktion och kommunen ansvarar för att personen får det stöd som den behöver. Flyktingintroduktionen upprättar tillsammans med Arbetsförmedlingen och den enskilde en individuell planering. Den kan innehålla studier i SFI/SAS, Samhällsinformation, praktik, arbetsmarknadscoachning, studievägledning etc. Individen har vid behov möjlighet att söka ekonomiskt stöd (försörjningsstöd alt. introduktionsersättning). För att ha rätt till ekonomiskt stöd måste individen följa den planering som upprättats tillsammans med socialsekreteraren.

 
Kan man få hjälp med att bostad av Flyktingintroduktionen?
Flyktingintroduktionen har inte möjlighet eller skyldighet att hjälpa till med att ordna boende, detta är individens eget fulla ansvar. Särskilt i Stockholmsregionen är bostadssituationen mycket svår, vid bostadslöshet är det individens eget ansvar att aktivt leta efter boende i hela Sverige.

 
Vad för ekonomiskt stöd kan man få?
Om man deltar i planering för att nå självförsörjning kan man ha rätt till ekonomiskt stöd.

 
Flyktingar som fått uppehållstillstånd innan 1 december 2010 och som fortfarande har introduktionstid kvar (introduktionstiden är 2 år från uppehållstillstånd) kan ha möjlighet att ansöka om introduktionsersättning. Denna ersättning söks varje månad på särskilda ansökningsblanketter. Ersättningssumman baseras på antal personer i familjen. Introduktionsersättning skiljer sig från försörjningsstöd. När det gäller introduktionsersättning ansöker man om en på förhand fastställd summa och inte om separata utgifter som kräver uppvisande av kvitton etc. Introduktionsersättningen är kopplad till introduktionsplanen. Ersättningen kan ses som en "lön", där avdrag görs vid ogiltig frånvaro och sjukfrånvaro från exempelvis SFI.

 
Flyktingar vars introduktionstid är slut eller nyanlända med uppehållstillstånd på andra grundet kan ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstödet består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen. I riksnormen ligger kostnader som är någorlunda lika för alla. Till exempel ingår kostnader för mat, kläder och hygien. Utöver detta kan man ansöka om specifika individuella kostnader såsom hyra, el, hemförsäkring, sl-kort, mediciner, läkarbesök etc. Försörjningsstöd söks månadsvis på särskilda blanketter. För ytterligare information om försörjningsstöd samt för att få redan på ersättningsnivån i riksnormen se: http://www.socialstyrelsen.se/hittarattmyndighet/socialbidraglänk till annan webbplats
Där kan du också göra en provberäkning för att se om din ekonomi ligger under eller över nivån för försörjning. Detta är dock ingen garanti för att du har rätt till försörjningsstöd.

 
När man fyllt i sin ansökningsblankett (gäller både vid försörjningsstöd och introduktionsersättning) lämnar man den till Väsby Direkt (se ovan) tillsammans med bifogade handlingar. Ansökan prövas sedan av socialsekreterare och rätten till försörjningsstöd utreds. Efter att fullständig ansökan inlämnats har socialsekreteraren 5 arbetsdagar på sig att fatta beslut. Skriftligt beslut skickas hem till den sökande. Om man är missnöjd med beslutet har man möjlighet att överklaga det. I beslutet står hur man ska gå tillväga.

 
Samhällsinformation — vad är det?
Samhällsinformation är en del av introduktionsprogrammet som syftar till att nyanlända ska få en förståelse för och bli delaktiga i samhällslivet. Genom samhällsinformation förmedlas bland annat kunskap om samhällets demokratiska värderingar, människors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, det svenska samhällslivet, arbetslivet samt myndigheter och organisationer i Sverige. Samhällsinformationen består av ca 15 föreläsningar som sträcker sig över en termin. Föreläsningarna hålls på svenska med inbjudna gäster, men tolkar på deltagarnas språk finns på plats. Fokus på dialog och reflektion.

Sidansvarig: Hanna Bäck
Senast uppdaterad 18 juni 2012

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster