Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Värdegrund inom äldreomsorgen

I oktober 2014 fattade social- och äldrenämnden beslut om en gemensam värdegrund som ska vara vägledande för alla som är delaktiga i omsorgsarbetet inom Upplands Väsby kommun. 

Värdegrundens syfte är att signalera ett tydligt budskap gällande människosyn, värderingar och etiskt förhållningssätt som ska prägla verksamheterna. Värdegrunden ska vara tydligt beskrivet av ledningen och förankrad hos personalen samt genomsyra det dagliga arbetet. Värdegrunden ska bestå av värderingar och normer som är önskvärda och ska ange riktning på personalens sätt att handla. Den anger tonen i det förhållningssätt som social- och äldrenämnden vill ska prägla verksamheten, där personalen ser möjligheterna för att ge kvalitet i omsorgsarbetet.

1.      Tillgänglighet/ gott bemötande

Målet är att:

 • Personalen har god kunskap om den äldre personens behov, är lyhörd i mötet och visar empati gentemot den äldre personen.
 • Personalen har förberett sig i sitt arbete för att ge omsorg på ett organiserat och tydligt sätt, för att ge tillräcklig tid till samtal med den äldre personen. 
 • Personalen har kunskap om att den äldre personen befinner sig i beroendeställning, och har utifrån det en medvetenhet och visar respekt i mötet med den äldre personen.

2.      Delaktighet, självbestämmande och individanpassning

Målet är att:

 • Personalen stödjer den äldre personens friska funktioner och dennes oberoende genom ett funktionsbevarande och rehabiliterande omsorgsarbete.
 • Personalen arbetar utifrån en genomförandeplan, en beskrivning där den äldre personen och ansvarig personal tillsammans kommer fram till hur insatserna ska genomföras så att den tillgodoser den äldre personens behov, förutsättningar och önskemål.
 • Personalens bemötande stödjer den äldre personen, så att det känns naturligt för dem att föra fram sina åsikter och behov utifrån hennes förutsättningar och önskemål.
 • Personalen stödjer den äldre personens ansvar genom uppmuntran och flexibilitet i sitt omsorgsarbete.
 • Personalen för ett samtal med den äldre personen på ett förståeligt språk och tar  hänsyn till den äldre personens kulturtillhörighet och att få uttrycka sig och bli bemött utifrån dessa behov.
 • Personalen samarbetar med anhöriga/närstående till den äldre personen, utifrån vårdtagarens egna önskemål.                                                        

Privatliv och integritet

Målet är att:                                                                                                        

 • Personalen arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, där personalen stödjer den äldre personens egna förmågor till egna initiativ och eget ansvar, så att det blir möjligt att leva sitt liv utifrån sin personlighet och identitet i det egna hemmet.
 • Personalen respekterar alltid den äldre personens bostad när de är där, vilket innebär att personalen vet hur varje besök går till med att avvisera tydligt hur och vad som ska ske vid besöket enligt överenskommelse.
 • Personal som kommer hem till den boende, respekterar den äldre personens integritet och är diskret vid personlig omsorg. 
 • Personalen visar respekt till den äldre personens val att leva sitt liv utifrån sin egen personlighet och identitet.


3. Trygghet

Målet är att:

 • Personalen skaffar sig kunskap och visar hänsyn till den äldre personens vanor, rutiner, hälsobakgrund och nuvarande förmågor.
 • Personalen ansvarar för att insatser utförs enligt tider som de har kommit överens om i genomförandeplanen med den äldre personen.
 • Personalen arbetar med kontinuitet i sitt omsorgsarbete med den personliga omvårdnaden där de tar hänsyn till den äldre personens önskemål och integritet.
 • Personalen har i sin kunskap och förhållningssätt om vad som tar bort oro, skapar trygghet och ger en känsla av sammanhang för den äldre personens  individuella omsorg utifrån den individuella genomförandeplanen.
 • Personalen informerar den äldre personen och eventuellt dennes anhörige/närstående muntligt och skriftligt hur de enkelt kan komma i kontakt med ansvarig personal.

4. Meningsfull tillvaro

Målet är att:

 • Personalen genom deras kunskap utifrån genomförandeplan och levnadsberättelse, som görs inom dagverksamheter och särskilt boende, ger möjlighet för en individanpassad och meningsfull tillvaro.
 • Personalen arbetar enlig den salutogena metoden för att individanpassa vård- och omsorg på ett meningsfullt sätt.
 • Personalen i hemtjänsten bidrar till en meningsfull tillvaro i ordinärt boende genom att individanpassa aktiviteterna och genom god omsorg så att det friska finns kvar längre.

Insatser av god livskvalitet

 • Alla insatser berörs av tillgänglighet, såsom via telefon eller trygghetslarm.
 • Högsta möjliga personalkontinuitet ska tillhandahållas
 • Personalen har utbildning utifrån kunskap, kompetens och erfarenhet. Verksamheterna erbjuder förutsättningar till arbetstagarna för utbildning eller fortbildning inom området.
 • Personalen arbetar utifrån salutogen metod med att skapa individanpassade grupper för att tillvarata det friska hos varje person och öka livskvaliteten för den enskilde individen.


Sidansvarig: Barbro Johansson
Senast uppdaterad 03 juni 2015

Kontaktinformation

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster