Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Luften utomhus

Luften som vi andas har stor betydelse för vårt välbefinnande och hälsa. Halten av luftföroreningar beror på både lokala och avlägsna källor.

Många luftföroreningar kommer från trafiken. Användning av vinterdäck med dubbar är en av orsakerna till utsläpp av partiklar. Upplands Väsby arbetar på olika sätt för att förbättra luftkvalitet på den lokal nivån, de Lokala hälsoskyddsföreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där exempelvis tomgångskörning längre än en minut, om fordonet inte befinner sig i trafikmiljö, är förbjudet.

Vedeldning kan ge utsläpp av partiklar och andra luftföroreningar och bli störande framförallt i tätorten. Eldning i tätorten måste alltid ske med försiktighet. Miljönämnden har tagit fram en vedeldningspolicy för eldning av ved i både braskaminer och pannor, här hittar du mer Information om vedeldninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För installation av ny eldstad krävs bygganmälan. Vid installation av en ny kamin, välj en med bra förbränning. Rådgör gärna med Energirådgivningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster före installation av eldstad.

Enligt avfallsföreskrifterna är det i Upplands Väsby inte tillåtet att elda trädgårdsavfall på tomten i tätorten. Information om eldning av trädgårdsavfall och rislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upplands Väsby kommun är medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbundetlänk till annan webbplats. Förbundet samordnar luftmiljöövervakningen inom regionen med hjälp av ett välutvecklat datasystem. Systemet består bl.a. av en emissionsdatabas, mätningar och spridningsmodeller. Det finns miljökvalitetsnormer, som inte får överskridas, för olika ämnen i luft. Risk finns att normerna överskrids utmed smala gator med omfattande trafik eller utmed stora trafikleder. I Upplands Väsby överskrids normerna för partiklar närmast E4.

Kunskapen om luftföroreningars skadeverkningar har ökat. Studier visar att det finns tydliga samband mellan negativa effekter på människors hälsa och halter av olika föroreningar i utomhusluften. Effekter har också visat sig uppstå vid lägre nivåer än man tidigare trott. Hälsopåverkan finns även vid halter under miljökvalitetsnormerna. Det är extra viktigt att skydda barn och personer med nedsatt lungfunktion mot luftföroreningar.

I kartan nedan visas halten partiklar (PM10) µg/m3, det 36:e värsta dygnet (90-percentil) år 2010 i Upplands Väsby kommun. Beräkningarna bygger på indata från Östra Sveriges luftvårdsförbunds emissionsdatabas för 2010.

Sidansvarig: Anna Von Axelson
Senast uppdaterad 28 november 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster